Služby

Ponúkame Vám právne služby:

OBCHODNÉ PRÁVO

 • vypracovanie a revízia obchodných zmlúv
 • zastupovanie klientov pri konfrontácii o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
 • právo obchodných spoločnosti

- založenie obchodných spoločností

Businessman with black pen signing contract.

- príprava a vypracovanie interných dokumentov

- príprava dokumentov k zmenám v obchodnej spoločnosti

- prevody a zmeny obchodných podielov

- príprava a vypracovanie dokumentov z valného zhromaždenia

 • uplaťňovanie nárokov z nekalej súťaže 

OBČIANSKE PRÁVO

 • uplatňovanie nárokov z poistných nárokov
 • rodinné právo

- zastupovanie pri rozvodoch

- rozdelenie bezpodielového spoluvlasníctva manželov

+ počas manželstva

+ po zániku manželstva

- zastupovanie pri vymáhaní a vyjednávaní o výživnom na maloletého

- zastupovanie pri dohode o styku s maloletým

- zúženie alebo rozšírenie bezpodiélového spoluvlavstníctva manželov

 • právo nehnuteľností

- prevody nehnuteľností a práv k nim

- vypracovanie podkladov pre ťarchy (vecné bremená a záloh)Last will and testament

- styk s katastrálnym úradom

- styk so Slovenským pozemkovým fondom

- pozemkové právo

 • právo duševného vlastníctva

- zápis ochrannej známky, patentu či úžitkového vzoru

- ochrana autorských práv

- lincenčné a franchisingové zmluvy

- vymáhanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva

 • zmenkové právo

- vypracovanie zmeniek

- podanie zmenkového platobného rozkazu

- príprava dokumentov na konkurz a reštrukturalizáciu

- príprava dokumentov pre orgány alebo osoby v konkurze

- odĺženie fyzických osob

 • likvidácia spoločností
 • vymáhanie pohľadávok
 • ochrana osobnosti

PRACOVNÉ PRÁVO

 • vyhotovovanie pracovných zmlúv
 • pomoc pri riešení pracovno-právnych sporoch
Hrdo podporujeme:

NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU

LUXOR
- pri výstavbe a údržbe detského ihriska,
- pri podujatiach pre deti.

www.facebook.com/LuxorSenica